Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, zwana dalej Biblioteką Publiczną jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Gminy Nr 258/XXVII/05 z dnia 14.11.2005 r.

§ 2

Biblioteka Publiczna działa w szczególności na podstawie:
a) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
c) Niniejszego Statutu

§ 3

 

 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Kłomnicach przy Strażackiej 18, a jej filie
  w Garnku, Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Zawadzie i Pacierzowie.
 2. Terenem działania Biblioteki Publicznej i jej Filii jest teren gminy.

 

§ 4

Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cel i zakres działania Biblioteki

§ 5

Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, opracowywanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
 3. Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników z terenu gminy.
 4. Współdziałanie z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Kłomnice.
 5. Prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych.

 

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze

§ 7

 

 1. Dyrektor Biblioteki Publicznej powołany przez Wójta Gminy zarządza instytucją i reprezentuje ją
  na zewnątrz.
 2. Zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki Publicznej jest Wójt Gminy.
 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora
  po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy.
 4. Nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna w Częstochowie.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8

 

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2.
 2. Działalność Biblioteki Publicznej jest finansowana z dotacji organizatora określonej w planie finansowym.
 3. Wyodrębnioną obsługę księgową Biblioteki Publicznej zapewnia Urząd Gminy.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 9

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 10

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.