§ 1

 

 1. Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi.
 2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien dokonać następujących formalności:
  - okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika (do lat 18) odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekarza o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania
  i miejsca pracy lub szkoły.
 6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 

§ 2

 

 1. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie, podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

§ 3

 

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć ilość wypożyczanych książek.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, lektury na 3 tygodnie.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wybrane do wypożyczenia książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.
 8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 4

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną; powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może dostarczyć inną przydatną książkę o nie mniejszej wartości w zamian za zagubioną lub zniszczoną.
 3. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty upomnienia w kwocie 2,00 zł.
 4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor placówki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Organizatora Biblioteki.

Kłomnice, styczeń 2006 r.