(oprac. Teresa Raźniak)

 

Gdy od 1990 roku wspólnotę samorządową zaczęli stanowić mieszkańcy gmin mogący podejmować decyzje, działać na własną odpowiedzialność i dysponować środkami finansowymi zaistniała potrzeba informowania o tym społeczeństwa. W Gminie Kłomnice podjęto próbę utworzenia lokalnego pisma o charakterze informacyjno – kulturalno – historycznym. Pierwszy numer takiego biuletynu pod nazwą „Gazeta Kłomnicka” ukazał się w grudniu 1991 roku. Był wkładką do „Gazety Częstochowskiej”. Życzenia i uwagi czytelników do tematów i kształtu gazety kierowano do Urzędu Gminy z dopiskiem „Gazeta Kłomnicka” lub pod adres pana Krzysztofa Wójcika. Profesjonalną opiekę zapewniała redakcja „Gazety Częstochowskiej”. Informacje zamieszczano na jednej, karcie o formacie 42x30 cm czyli takim jaki miała „Gazeta Częstochowska”. Było to przeciętnie siedem artykułów. W ten sposób ukazało się pięć numerów. Ostatni wydano w czerwcu 1992 roku. Gazeta od początku cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kłomnice, co potwierdziło potrzebę jej wydawania. Problem nastręczała dystrybucja.

 

Kolejna próba posiadania gazety lokalnej to kilka numerów wydanych prywatnie przez Macieja Konrada Ziembińskiego. W grudniu 1993 roku opublikował on wydanie okazjonalne "Gazeta Kłomnicka. Dlaczego i po co"? Później kontynuował ją w postaci swojego periodyku "Komu i Czemu"? Ten magazyn publicystyczno-informacyjny redagowali: Maciej Konrad Ziembiński - redaktor naczelny, Ewa Kozłowska, Jerzy Kozłowski, Marta Wojtal. Wydawany był przez Firmę Gospodarczą "KORBET" w Radomsku; miał wymiary 42x30 cm, a zawierał 4 do 6 stron. W jednym numerze znajdowało się ponad dziesięć artykułów. Ostatni ukazał się w maju 1994 roku.

 

W dniu 2 lutego 1995 roku na sesji Rady Gminy wójt w imieniu Zarządu zaproponował finansowanie gazety. Spotkało się to z aprobatą radnych. Rozwiązano również problem kolportażu. Ustalono, aby zajęły się tym samorządy szkolne. Po dłuższej przerwie, w marcu 1995 roku, znowu pojawił się w Gminie Kłomnice pierwszy numer lokalnej gazety. Tytuł miał taki, jak za pierwszym razem "Gazeta Kłomnicka", ale format został zmniejszony, miał wymiary 30x21 cm i taki pozostał do chwili obecnej. Pierwsze dwa numery zredagowali: Krzysztof Wójcik i Paweł Kowalik. W zespole redakcyjnym następnego numeru pojawił się Adam Zając. Kolejne numery do końca 1995 roku redagowane były przez Krzysztofa Wójcika i Pawła Kowalika. W latach 1996-1997 Krzysztof Wójcik i Paweł Kowalik redagowali czasopismo przy współpracy Renaty Surlej-Krawiec, Barbary Kanoniak i Jerzego Halaby. Rok 1998 przyniósł zmiany. Redaktor Krzysztof Wójcik współpracował z Robertem Owczarkiem, Mariuszem Grzybowskim, Moniką Ociepą i Janiną Kozłowską. W roku 1999 do zespołu redakcyjnego należeli: Krzysztof Wójcik, Piotr Juszczyk, Mariusz Grzy-bowski, Robert Owczarek, Agnieszka Romianowska i Marzena Kulińska. W 2000 roku do redagujących dołączył ksiądz Marek Latos. Zmiany w składzie redakcyjnym następowały dość często. Twórca i pierwszy redaktor naczelny "Gazety Kłomnickiej" Krzysztof Wójcik w 2001 i do połowy 2002 roku współpracował z Piotrem Juszczykiem, Robertem Owczarkiem, Janem Miarzyńskim, Mariuszem Grzybowskim, Robertem Gonerą, Łukaszem Skibą i Różą Wiewiórą. Ostatni numer z grudnia 2002 roku, a pięćdziesiąty z kolei, redagował Krzysztof Wójcik, Róża Wiewióra i Robert Kępa.

 

Po kilkumiesięcznej przerwie, w maju 2003 roku "Gazeta Kłomnicka" ukazała się z podtytułem "Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy", z dopiskiem na dole strony tytułowej "Twoje Źródło Informacji". Od tego czasu posiada adres e-mail. Zupełnie zmienili się twórcy czasopisma. Redaktorem naczelnym został Leszek Janik, jego zastępcą Małgorzata Rybak, sekretarzem redakcji Jarosław Poroszewski, a redaktorem technicznym Paweł Wysocki. W takim składzie pracowali do września 2009 roku. Od lutego 2006 roku nie ma podtytułu, a dopisek na dole strony tytułowej zmieniono na "Gminny Biuletyn Informacyjny". Od października 2009 roku gazetę redagowało kolegium w składzie: Leszek Janik - redaktor naczelny, Agnieszka Kloczkowska, Wanda Kusztal, Jan Milc - zastępca redaktora naczelnego, Jarosław Poroszewski, Małgorzata Śliwakowska, Róża Wiewióra, Krzysztof Wójcik i Paweł Wysocki - redaktor techniczny. Od stycznia 2011 roku w tym składzie nie ma Małgorzaty Śliwakowskiej. W kwietniu 2011 roku znów nastąpiły zmiany. Do kolegium redagującego dołączył Mateusz Magdziarz i Piotr Juszczyk. W grudniu 2011 roku ostatni numer omawiany w tej pracy redagowało kolegium w składzie: Leszek Janik - redaktor naczelny, Agnieszka Kloczkowska, Wanda Kusztal, Piotr Juszczyk, Jan Milc - zastępca redaktora naczelnego, Jarosław Poroszewski, Róża Wiewióra, Krzysztof Wójcik i Paweł Wysocki - redaktor techniczny.

 

Od 1995 roku do chwili obecnej "Gazetę Kłomnicką" wydaje Urząd Gminy w Kłomnicach. Do września 1999 roku jej skład odbywał się w redakcji "Gazeta Częstochowska", Sp. z o. o., ul. Równoległa 68, Częstochowa, a druk w Częstochowskiej Oficynie Wydawniczej, ul. Kościuszki 13. Skład i druk numeru wydanego w grudniu 1999 roku odbył się w Drukarni Braci Kamińskich w Radomsku, ul. Mickiewicza 5/7. Następne trzy numery, styczeń, luty i marzec 2002 roku, złożono i wydrukowano w "CWA REGINA POLONIAE", Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44. Od kwietnia do października 2002 roku składu i druku dokonywano w "GINPOL", Częstochowa, ul. Wolności 22. Grudniowy numer 2002 roku złożono i drukowano w "ARGOS", Wierzchowisko, ul. Długa 157. Przez cztery lata, czyli od maja 2003 roku do sierpnia 2007 roku, "Gazeta Kłomnicka" drukowana była w drukarni "KEMOT", Częstochowa, ul. Krakowska 45. Do grudnia 2011roku czasopismo drukowano w Olsztynie w drukarni "Udziałowiec", ul. Narcyzowa 2.

 

Zmieniała się liczba jednorazowo wydrukowanych egzemplarzy jednego wydania. Od 1995 do 1998 roku nakład "Gazety Kłomnickiej" wynosił 1200 egzemplarzy. Od września 1999 roku do grudnia 2003 roku był zmniejszony do 1000. W styczniu 2004 roku nakład zwiększono do 1500 egzemplarzy i taki pozostał do grudnia 2011 roku.

 

Twórcy czasopisma starali się, aby gminny biuletyn stał się miesięcznikiem. Z analizy wynika, że w żadnym roku nie ukazywał się co miesiąc. Tylko dwa numery ukazały się w 1999 roku, trzy w 2000, pięć w 2001, sześć w 1988 roku. W latach 1995, 1997, 2010 i 2011 ukazywało się osiem numerów w ciągu roku. Więcej, bo dziewięć, wydano w latach 2002, 2008, i 2009. Dziesięć numerów ukazało się w roku 2004, 2005 i 2006. "Gazetę Kłomnicką" w 2004 roku wydano jedenaście razy. Była to jej największa częstotliwość.

 

Zmieniała się również objętość gminnego biuletynu. Numer pierwszy w 1995 roku zawierał cztery strony, piąty sześć, a pozostałe z tego roku po osiem stron. Większość egzemplarzy z lat 1996-1999 zawierała dwanaście stron. Czternaście, szesnaście, osiemnaście stron zawierały gazety w latach 2000-2002. Od 2003 do 2011 roku "Gazeta Kłomnicka" zawierała od dwudziestu do dwudziestu sześciu stron. Te numery, które wychodzą jako podwójne co drugi miesiąc, mają więcej stron.

 

Z czasem zmieniała się szata graficzna gazety. Z czarno-białej, jaka była od początku, stopniowo przeobrażała się w barwną. Ostatni numer w 2000 roku ukazał się w kolorze. Wraz z rozwojem technik audiowizualnych i możliwości korzystania z programów komputerowych znacznie poprawił się jej wygląd zewnętrzny. Wzbogacona o barwne, wyraźne ilustracje, jeszcze bardziej atrakcyjna stała się od 2003 roku.

 

Bogata szata graficzna okładki, umieszczony na pierwszej stronie spis treści i przejrzystość układu pisma zachęcały do czytania gazety. Od maja 2003 roku pojawiła się stała rubryka zatytułowana Szanowni Czytelnicy, której autorem jest wójt Gminy Kłomnice Adam Zając. Tematem artykułów są bieżące sprawy, o których należy poinformować mieszkańców gminy. Niezmienny pozostał profil gazety zaproponowany przez Krzysztofa Wójcika, czyli informacja, edukacja, historia i promocja regionu.

 

"Gazeta Kłomnicka" od początku swego istnienia zawsze była do-stępna w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach, a także w jej filiach: w Rzerzęczycach, w Skrzydlowie, w Garnku i w Zawadzie. Kolportażem jej zajmowały się samorządy szkolne. Dystrybucję usprawniali sołtysi, a także sklepy znajdujące się na terenie Gminy Kłomnice.

 

Największą wartością w każdym kolejnym wydaniu czasopisma jest fakt, że powstawało ono dzięki społecznej pracy. Zespół redakcyjny, osoby nadające ostateczny kształt i wygląd, autorzy zamieszczający artykuły nie pobierali za swoją pracę wynagrodzenia. Wszyscy starali się sprostać oczekiwaniom czytelników.