biblioteka-gminna-ferie-2024.png

Regulamin gminnego konkursu na zimową zakładkę do książki 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

Cele:

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych
  • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów
  • uświadomienie konieczności szanowania książek

Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 6 do 8 lat
  • od 9 do 11 lat
  • od 12 do 13 lat

Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki z motywem związanym z zimą z materiałów nie brudzących i nie niszczących książki 

Technika i forma prac dowolna

Każdy uczestnik może dostarczyć jedną zakładkę

Termin dostarczania prac do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach (ul. Strażacka 18) mija 16 lutego 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dwóch tygodni licząc od dnia 16 lutego br.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.klomnice.pl 

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody książkowe

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach 

Każda praca konkursowa musi być dostarczona z metryczką zawierającą imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, nazwę szkoły, nr telefonu oraz oświadczeniem podpisanym przez rodzica uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator