Zapraszamy przedszkolaków do udziału w powiatowym konkursie plastycznym.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Wiersze malowane”

  

ORGANIZATORZY:

Przedszkole w Rzerzęczycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

 

CELE KONKURSU:

Zachęcenie do czytania polskiej poezji dziecięcej.

Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.

 

ADRESACI KONKURSU:

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego.

 

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego wiersza z literatury dziecięcej.                   

Kryteria pracy konkursowej:

Format: nie większy niż A4, praca płaska.

Technika wykonania: dowolna.

Placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace plastyczne.

 

Uwaga:

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, nazwę przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza uczestnik, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły/przedszkola oraz tytuł ilustrowanego wiersza (prosimy o drukowany zapis informacji).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do 11.03.2022 r. na adres:

Przedszkole w Rzerzęczycach ul. Skrzydlowska 98

42–270 Rzerzęczyce

 

OCENA PRAC

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. kategoria – wiek 3-4 lata
  2. kategoria – wiek 5-6 lat

 

Oceny prac biorących udział w konkursie dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.

 

Kryteria oceny prac:

Zgodność z tematem.

Estetyka i samodzielność wykonania pracy.

Kreatywność i pomysłowość plastycznego przedstawienia wiersza. Termin ogłoszenia wyników –31.03.2022 r

Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.


NAGRODY KONKURSOWE ZOSTANĄ ZAKUPIONE Z FUNDUSZY POZYSKANYCH ZE STARIOSTWA POWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE ORAZ NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 

Katarzyna Ryś tel. 504-562-074

Agata Klęk   tel. 888-163-512