Załącznik do Uchwały Nr 243/XXIX/2013

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia

Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

 

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach na lata 2014 - 2019

 

Wstęp

         Strategia jest dokumentem planistycznym, który wyznacza kierunki prowadzonych przedsięwzięć na określony czas. Podstawowym celem Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów prawnych, organizacyjnych oraz finansowych, które umożliwią bardziej efektywne wykonanie zadań statutowych przez Bibliotekę. Przyczyni się to do rozwoju czytelnictwa, promocji książki oraz jak najszerszego dostępu do informacji.

Uchwalenie strategii pozwoli uzyskać Certyfikat Biblioteka + przyznany przez Dyrektora Instytutu Książki. Uzyskanie Certyfikatu to potwierdzenie skoku cywilizacyjnego i kulturowego całej Gminy, to przybliżenie jej standardów do obowiązujących w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Strategia opracowana została na podstawie analizy obszarów w jakich działa Biblioteka. Do każdego obszaru wyznaczono cele, działania i przewidziano rezultaty. Ocena realizacji planu rozwoju będzie poddana ewaluacji kontrolnej raz w roku za pomocą, wywiadów, sondaży, rozmów z użytkownikami Biblioteki i władzami. Miarą powodzenia przedsięwzięcia będzie wdrożenie w życie działań, aktywizacja środowiska lokalnego i odpowiednia ilość środków finansowych.


 I. Wizytówka biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna składa się z biblioteki głównej usytuowanej w Kłomnicach oraz filii znajdujących się w sołectwach Rzerzęczyce, Garnek, Skrzydlów, Pacierzów i Zawada. Jest samodzielną jednostką kultury podległą Gminie Kłomnice. Zatrudnia ogółem 9 osób w tym 3 na cały etat. Obejmuje swym zasięgiem Gminę liczącą ponad 13000 mieszkańców. Z usług biblioteki korzysta rocznie ponad 2000 osób. Księgozbiór dostosowany jest do potrzeb czytelników i systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze. Wszystkie placówki zapewniają dostęp do Internetu, drukarki, kserokopiarki i faksu. Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne i edukacyjne: spotkania z lokalnymi twórcami, konkursy plastyczne dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, głośne czytanie bajek i warsztaty rękodzieła. Informacje o działalności biblioteki zamieszczane są na stronie internetowej prowadzonej przez pracownika biblioteki. W 2012 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki głównej.

         II. Potencjał biblioteki

Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony

- rozbudowana sieć filii

- dobra lokalizacja placówek

- posiadany sprzęt multimedialny i komputerowy

- dobra opinia w środowisku lokalnym

- doświadczona kadra

- księgozbiór uzupełniany w nowości

- własna strona internetowa

- bezpłatny dostęp do internetu

- dostosowane do potrzeb użytkowników godziny pracy

- brak konkurencyjnych bibliotek na terenie Gminy

- gromadzenie materiałów regionalnych

- prestiż biblioteki w środowisku lokalnym

- dodatkowe działania kulturalne

- braki w wyposażeniu w bibliotece głównej: regały, drukarka, kserokopiarka

- niewystarczająco aktualizowany księgozbiór

- niskie zarobki pracowników

- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem Pacierzowa)

- brak centralnego opracowania zbiorów zlokalizowanego w bibliotece głównej

- brak katalogów komputerowych

- powszechnie przyjęte stereotypy na temat pracy bibliotekarza

Szanse Zagrożenia

- dobra współpraca z władzami

- pozyskanie pomieszczeń dla Biblioteki w Kłomnicach

- dotacje finansowe

- diagnoza i analiza potrzeb i problemów

- akcja promocyjna biblioteki

- współpraca ze szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury

- zmiana przepisów prawnych dotyczących łączenia bibliotek

- likwidacja filii bibliotecznych

- redukcja etatów

- zmniejszająca się liczba mieszkańców

- wypieranie książki przez multimedia i internet

- brak nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży

III. Misja i wizja biblioteki

Misja

Hasło misyjne: "Centrum lokalnego środowiska, brama wiedzy i kultury".

Misją Biblioteki jest oferowanie bogatego programu działań kulturalnych i oświatowych oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań użytkowników placówek bibliotecznych na terenie Gminy Kłomnice.

Wizja

Przyjaznemiejsce spotkań lokalnej społeczności, promujące twórców kultury.

Centrum udostępniające zbiory książkowe, czasopisma i dokumenty audiowizualne. Funkcjonalne wnętrza z dobrze przygotowanym personelem.

IV. Obszary rozwoju biblioteki – cele i działania na lata 2014 - 2019

Obszar - Informacja

Cel 1. Informatyzacja działań bibliotecznych

Działanie 1 Wprowadzenie komputerowej obsługi czytelników.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba łatwego i szybkiego wyszukiwania przez bibliotekarzy informacji oraz literatury potrzebnej czytelnikom.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Zakup czytników kodów kreskowych oraz urządzenia do foliowania kart czytelników.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Biblioteka Główna czerwiec 2015

- filia Pacierzów grudzień 2014

- pozostałe filie grudzień 2016

Rezultaty

Usprawnienie pracy bibliotekarzy związanej z obsługą wypożyczalni, konstruowaniu dokumentacji pracy biblioteki, przyśpieszenie obsługi czytelników.

Wizerunek biblioteki jako nowoczesnej instytucji.

Działanie 2 Udostępnianie bazy księgozbioru na stronie internetowej biblioteki.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Możliwość sprawdzenia dostępności konkretnych pozycji bibliotecznych bez konieczności wychodzenia z domu. Możliwość rezerwacji książek.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Udostępnienie na stronie internetowej bazy księgozbioru biblioteki macierzystej oraz jej filii.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Wszystkie placówki do grudnia 2016 roku.
Rezultaty Usprawnienie pracy bibliotekarzy. Nie będzie potrzeby prowadzić zapisu czytelników oczekujących na książki.
Działanie 3 Stworzenie cyfrowego archiwum historii lokalnej.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Zebranie i opracowanie oraz udostępnianie zbiorów dokumentujących historię i dziedzictwo kulturowe.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Potrzebne będą osoby, które zajmą się zbieraniem         i opracowaniem dokumentów, zdjęć, nagrań z relacji mieszakńców będących świadkami historii.
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Zbiory regionalne będą udostępniane na miejscu w bibliotekach oraz za pośrednictwem Internetu.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Do końca 2019 roku.
Rezultaty Zostaną uchronione od zapomnienia ważne dokumenty   świadczące o czasach minionych.

Cel 2. Podnoszenie standardu bazy bibliotecznej

Działanie 1 Sukcesywna wymiana regałów i mebli bibliotecznych.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Poprawienie ekspozycji księgozbiorów w bibliotece głównej i na filiach. Ułatwienie dostępu do zasobów.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Gdzie zachodzi potrzeba – wymiana regałów na nowe. Dbanie o estetykę wnętrz.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizoane Na bieżąco w zależności od potrzeb w poszczególnych placówkach.
Rezultaty Pomieszczenia placówek staną się przytulniejsze, zachęcające do dłuższego przebywania
Działanie 2 Wzbogacenie kącika dla najmłodszych o materiały dydaktyczne i edukacyjne.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba spędzenia wolnego czasu przez najmłodszych w sposób ciekawy i edukujący. Współpraca bibliotek ze szkołami i przedszkolami.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Zakup materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych.
Informacja Zorganizowanie uroczystości z okazji otwarcia dobrze wyposażonego kącika.
Do kiedy zadania zostanie zrealizowane

Filie do końca 2014 roku.

Biblioteka Główna do końca 2019 roku.

Rezultaty Istniejący kącik stanie się bardziej zachęcający dla dzieci oraz stworzy warunki do zajęć edukacyjnych.
Działanie 3 Zapewnienie najlepszego komfortu dla odwiedzających bibliotekę.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie   odpowiada Stworzenie miejsca dla czytelników chcących w ciszy obcować z ulubioną literaturą. Może to być również miejsce spotkań w bibliotece.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Zorganizowanie czytelni w bibliotece głównej.
Zakup wyposażenia.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Biblioteka główna do końca 2019 roku.                   Filie do końca 2015 roku.
Rezultaty Dzięki działaniu biblioteka stanie się budynkiem stale tętniącym życiem- miejscem spotkań, zachęcających do odwiedzin.

Cel 3. Zwiększenie dostępu do informacji

Działanie 1 Oznakowanie bibliotek w przestrzeni publicznej.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba łatwego odnalezienia bibliotek, zwłaszcza osób przyjezdnych i turystów.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Zakup tablic informacyjnych.
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Informacje w prasie i Internecie. Opracowanie mapki przedstawiającej usytuowanie bibliotek na terenie Gminy Kłomnice.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Do czerwca 2014 roku.
Rezultaty Biblioteki staną się bardziej rozpoznawalne w przestrzeni publicznej, turyści oraz zainteresowani z łatwością je odnajdą.
Działanie 2 Stworzenie internetowego forum społeczności Gminy Kłomnice.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Stworzenie forum pozwalającego na komentowanie bieżących wydarzeń, wymiany informacji oraz zgłaszanie nowych potrzeb i inicjatyw.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Założenie forum internetowego – bezpłatnego.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Do końca 2014 roku.
Rezultaty Stworzone zostanie narzędzie sprzyjające dialogowi społecznemu, które pozwoli na bieżący monitoring potrzeb i środowiska.

Obszar - Wiedza

Cel 1. Promocja czytelnictwa

Działanie 1 Organizacja konkursów i lekcji bibliotecznych.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Promowanie czytelnictwa oraz książki jako elementu wspomagającego rozwój dziecka.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Opracowanie odpowiedniego scenariusza lekcji bibliotecznych. Organizowanie konkursów.   Zakup atrakcyjnych nagród. Wspólpraca ze szkołami i przedszkolami.
Od kiedy zadanie zostanie zrealizowane Działanie będzie organizowane stale, ze względu na potrzebę ciągłego propagowania nawyku czytania oraz zachęcenia do poszerzenia swojej wiedzy.
Rezultaty Wzrost zainteresowania książką, nowymi zasobami wiedzy oraz samą biblioteką jako miejscem ciekawym dla dzieci i młodzieży.
Działanie 2 Organizacja spotkań autorskich.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba spotkań z autorami książek – ciekawymi ludźmi.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Spotkania w gronie osób zafascynowanych książką. Założenie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Co najmniej raz w roku.
Rezultaty Wzmocnienie zainteresowania książką wśród dorosłych. Zwiększenie zainteresowania biblioteką jako miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi.

Cel 2. Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarskich

Działanie 1 Udział w szkoleniach i ich organizacja
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba stałego doskonalenia umiejętności i wiedzy wśród pracowników biblioteki.
Zasoby potrzebne do realizacji Udział w szkoleniach, monitorowanie oferty szkoleniowej WBP Katowice i PBP Częstochowa. Środki własne.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale.
Rezultaty Kadra biblioteczna zyska większy zasób wiedzy oraz umiejętności co przełoży się na zwiększenie efektywności pracy oraz powstanie nowych inicjatyw.
Działanie 2 Zakup literatury i czasopism bibliotekarskich
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba śledzenia zmian zachodzących w środowisku bibliotekarskim oraz w pracy bibliotek. Pogłębianie wiedzy.
Zasoby przeznaczone do realizacji zadania Zakup literatury oraz prenumerata czasopism. Środki własne.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale.
Rezultaty Zwiększenie zasobów wiedzy pracowników biblioteki. Zmiana sposobu postrzegania swojej pracy.
Działanie 3 Docenianie inicjatyw i pomysłów bibliotekarzy
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Pracę i zaangażowanie bibliotekarzy należy docenić.
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych Kontakt z pracownikami bibliotek.
Kiedy zadanie zostanie wykonane Stale.
Rezultaty Dzięki docenianiu pracy kadry bibliotecznej zwiększy się jej motywacja oraz zapał do dalszych działań. Zapobiegnie to wypaleniu zawodowemu pracowników.

Cel 3. Poprawa jakości zbiorów i usług bibliotecznych

Działanie 1 Okresowe badania preferencji czytelniczych.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba dostępu do poczytnych wydawnictw oraz nowości wydawniczych.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Opracowanie ankiety, lub stworzenie listy ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale.
Rezultaty Bardziej atrakcyjny i aktualny księgozbiór
Działanie 2 Zwiększenie środków na zakup nowości wydawniczych oraz efektywna selekcja księgozbioru.
Potrzeba społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba większej ilości nowości wydawniczych.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Środki finansowe własne. Dary od czytelników           i hurtowni.
Do kiedy zadanie zostanie realizowane Stale.
Rezultaty Ciągle aktualny i obszerny księgozbiór.
Działanie 3 Stworzenie alternatywnego sposobu komunikacji czytelnik – bibliotekarz, w celu poznania potrzeb na konkretną literaturę "Drzewko Książkowe".
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Księgozbiór dostosowany do szerokiej grupy   odbiorców.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Zakup materiałów papierniczych.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Do połowy 2014 roku.
Rezultaty Stworzenie "Drzewka Książkowgo", na którym czytelnicy będą zawieszać karteczki w dwóch kolorach – jeden będzie dotyczył proponowanych książek do zakupu przez bibliotekę, drugi książek godnych polecenia innym czytelnikom. Ciekawy i nietypowy sposób monitorowania potrzeb czytelniczych.

Obszar - Edukacja

Cel 1. Budowanie postaw obywatelskich

Działanie 1 Organizacja imprez patriotycznych
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Niedostateczny udział mieszkańców w świętach narodowych.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Stworzenie programów imprez patriotycznych. Współpraca z zespołami działającymi przy GOK-u oraz placówkami oświatowymi.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Co rok – z okazji świąt narodowych.
Rezultaty Budowanie prawidłowych postaw patriotycznych. Zachęcenie mieszkańców do udziału w świętach narodowych. Edukacja obywatelska.

Cel 2. Budowanie świadomości społecznej oraz postaw tolerancyjnych

Działanie 1 Organizacja zajęć warsztatowych i pogadanek dla dzieci na temat tolerancji.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Istnieje brak zrozumienia wśród młodych ludzi, dla odmienności swoich rówieśników.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Odpowiednia literatura.

Konsultacja z pedagogami szkolnymi i psychologiem.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Do czerwca 2014
Rezultaty Wzrost zachowań tolerancyjnych wśród dzieci i młodzieży.
Działanie 2 Zachęcanie młodych ludzi do czytania literatury na temat szkodliwości nałogów.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba działań edukacyjnych mających na celu ochronę młodych ludzi przed uzależnieniem.
Zasoby potrzebne do realizacj zadania Odpowiednia literatura.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale.
Rezultaty Wzrost świadomości na temat zagrożeń jakie stwarzają nałogi i uzależnienia.

Obszar - Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Cel 1. Aktywizowanie seniorów i osób nieaktywnych zawodowo

Działanie 1 Organizacja kursów komputerowych i warsztatów wymiany umiejętności.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba wzrostu aktywności osób starszych. Pomoc w dotarciu do informacji.
Zasoby potrzebne do realizacji Zajęcia komputerowe dla seniorów w filii Pacierzów. Organizowanie warsztatów rękodzieła w filiach w zależności od zainteresowania.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Filie w roku 2014.

Biblioteka Główna do 2019 roku.

Rezultaty Zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności seniorów. Poczują się ważni i potrzebni społecznie.

Cel 2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej

Działanie 1 Gromadzenie i opracowywanie wydawnictw regionalnych.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Potrzeba stałego wzbogacania zasobów bibliotecznych dotyczących regionu.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Stały monitoring publikowanych wydawnictw regionalnych.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale.
Rezultaty Bogaty zasób regionaliów wzmocni wizerunek biblioteki jako instytucji dbającej o dokumentowanie lokalnego dziedzictwa.
Działanie 2 Organizacja imprez i spotkań z twórcami pielęgnującymi tradycje lokalne oraz znawcami lokalnej historii.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Poznawanie bogactwa dziedzictwa lokalnego.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Nawiązywanie współpracy z twórcami ludowymi oraz znawcami lokalnej historii. Wyszukanie ze środowiska osób posiadających wiedzę o regionie.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Stale
Rezultaty Wzrost wiedzy na temat bogactwa lokalnych tradycji, rzemiosła, kultury i historii.
Działanie 3 Organizacja konkursów wiedzy o regionie.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Mobilizacja do poznawania historii regionu.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Opracowanie regulaminów konkursów i sposobu ich przeprowadzania. Zakup nagród.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rok 2015
Rezultaty Wzrost wiedzy o regionie zachęcenie do dalszego poznawania jego historii.

Obszar - Kultura

Cel 1. Zwiększenie udziału dzieci, młodzieży i osób dorosłych w życiu kulturalnym lokalnego środowiska

Działanie 1 Organizacja "Nocy w bibliotece" dla dzieci i ich rodziców.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Bibliotekę uczynić bardziej atrakcyjną.
Zasoby potrzebne do realizacji Opracowanie regulaminu zajęć.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Cyklicznie w wakacje raz w roku.
Rezultaty Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca atrakcyjnego i ciekawego. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Budowanie nawyku czytania u dzieci. Zachęcenie rodziców do czytania swoim dzieciom.
Działanie 2 Pozyskiwanie od mieszkańców fotografii dotyczących regionu. Wystawa fotografii.
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Dokładniejsze poznanie własnych okolic: zabytków, przyrody, krajobrazów.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Gabloty. Strona internetowa.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Raz w roku.
Rezultaty Integracja międzypokoleniowa. Większa możliwość poznania lokalnego dziedzictwa.
Działanie 3 Organizacja spotkań warsztatowych dla twórców ludowych mających na celu wymianę wiedzy i umiejętności.
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Współpraca z KGW. Prezentacja Palm Wielkanocnych, ozdób bożonarodzeniowych i innych.
Do kiedy zadanie zostanie realizowane Co rok.
Rezultaty Wzrost potencjału i zasobów Kół Gospodyń Wiejskich, co przyczyni się do wzrostu ich aktywności.

Cel 2. Nowa forma czytelnictwa

Do obszaru rozwoju biblioteki należy również modna na całym świecie idea bookcrossingu (wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży). Polega ona na zostawianiu książek w specjalnie oznaczonych miejscach po to, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i zostawić w tym samym miejscu. Chodzi o popularyzację książki, by rozwijało się czytelnictwo w różnych jego formach. Słowo pisane wnosi wiele w życie każdego z nas. Mimo dostępu do nowych technologii, książka nadal odgrywać będzie nieocenioną rolę w rozwoju człowieka i całych społeczeństw. Książki należy uwalniać, ponieważ żyją wtedy gdy są w rękach czytelnika. Taki sposób udostępniania książek należy zorganizować w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach. Zadanie może być zrealizowane po uzyskaniu dodatkowych pomieszczeń dla biblioteki głównej w Kłomnicach.